תקנון תנאי שימוש

יצויין כי השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה לשם הנוחות בלבד אך הכוונה היא לשני המינים כאחד.

כללי

 1. אתר https://www.Or-Eisen.com (להלן: “האתר/Or-Eisen).
 2. האתר מהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, והנך מוזמן/ת לקחת בו חלק, בכפוף להסכמתך לתקנון תנאי השימוש (להלן: “התקנון”).
 3. כפי שנכתב בראשית העמוד – השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה לשם הנוחות בלבד אך הכוונה היא לשני המינים כאחד.
 4. הנך נדרש לקרוא את התקנון בעיון לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, מכל מכשיר שהוא ובכל זמן שהוא, כפוף לתקנון זה.
 5. משמעות התקנון – גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש ו/או רכישת שירותים/מוצרים המוצעים בו, וזו מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 6. כל המבצע גלישה/פעולה באתר, הגדרתם להלן, מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 7. כוחו המשפטי של התקנון – בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם מנהל האתר.
 8. האמור בתקנון בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למנהל האתר ו/או אשר יוענקו לו בעתיד על-פי כל דין.
 9. השימוש באתר זה, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. מנהל האתר שומר לעצמו הזכות לעדכן את תקנון תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור בערוצי האתר השונים. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
 10. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיו או תוקפו.

הגדרות

 1. 1.    “מנהל האתר/מפעיל האתר”  או מי מטעמם.
  1. 2.    “גלישה/פעולה/שימוש באתר“- שימוש מסוג כלשהו באתר ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, הזנת פרטי קשר באתר (כהגדרתם באתר), באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון ומדיניות הפרטיות והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור המלאים לאמור בתקנון זה.
  1. 3.    משתמש האתר ו/או מבצע פעולה ו/או הצרכן– כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו ו/או כל הגדרה אחרת, לרבות על פי תקנון זה, המבצעים שימוש מסוג כלשהו באתר.
  1. 4.    “השירות“- רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, לרבות באמצעות ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: “הספקים“) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים המפורטות באתר.

 “פרטי קשר“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, בקשר עם גלישה/פעולה באתר, לרבות שם מלא, דוא”ל, מספר טלפון, וכן פרטי ההודעה.

 1. 1.    “ניהול האתר“- האתר מופעל ומנוהל על ידי מנהל האתר, לרבות לטובת צדדים שלישיים ו/או המפרסמים, העובדים עם מנהל האתר (להלן: “המפרסמים“) ולצורך זה יראו בכולם כ-“מנהל האתר”. אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה של האתר לרבות תמונות ותכנים שיווקיים מסוג כלשהו, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם הבלעדי.
 2. 2.    “Cookies” (עוגיות– (קבצי טקסט הנוצרים על פי פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו הגולש נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו לגולש ע”י איסוף נתונים סטטיסטים כגון: הדפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן בו שהה הגולש באתר, מידע שביקש הגולש באתר לצורך בחינת קבלת שירות, באמצעות האתר וכיוצ”ב.

זכות/כשירות להשתמש באתר

 1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על משתמש אתר מתחת לגיל 18 מותר וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את השימוש באתר על ידי הקטין, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי מנהל האתר
 4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי
 5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
  1. מנהל האתר רשאי למנוע את השימוש באתר על ידי כל משתמש אתר, בכל אמצעי העומד לרשותו, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.
  1. אין לבצע כל שימוש באתר, לרבות שימוש מסחרי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של מנהל האתר.
  1. כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של מנהל האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מנהל האתר.
 • גלישה באתר והזנת פרטים אישיים
 • לצורך מתן השירות, מנהל האתר מאפשר לגולש להשאיר את פרטי הקשר, כגון: שם מלא, נייד, כתובת אי-מייל וכדומה, כאמור בתקנון. עליך להזין פרטים מלאים, נכונים ומדויקים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה, שכן בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הנך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים.
 • מנהל האתר מבהיר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידו מועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים, וכי בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הנך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל בכפוף להוראות הדין הרלוונטי.
 • אינך חייב על פי חוק למסור את פרטי הקשר, אולם ללא מסירת פרטי הקשר יוותר בידי מנהל האתר שיקול הדעת המלא באשר לאופן מתן השירות המוצע באתר. 
 • במידה שיובא לידיעת מנהלי האתר, כי הזנת פרטים שאינם נכונים, רשאים מנהלי האתר לחסום את גישתך לאתר ולא לאפשר לך לעשות באתר כל שימוש. יחד עם זאת יובהר, כי לאחר שהזנת את פרטיך האישיים הנכונים, ונרשמת לאתר, יהיה באפשרותך לשנות את פרטיך האישיים ו/או להוסיף פרטים למעט שמך המלא ותאריך הלידה שלך.
 • במידה שהנך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר ו/או במקרה מתן פרטי קשר ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, הנך רשאי לבקש ממנהלי האתר, בכתב, בדואר אלקטרוני Oreisn.store@gmail.com   להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון ומנהלי האתר ייענו לפנייתך, בתוך לא יאוחר מ-2 ימים ממועד אישור קבלת הבקשה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המידע באתר ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סעיף 30א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים באתר יציין הגולש, באמצעות תיבת בחירה, (Check Box) כי הוא מסכים לקבל תכנים הנוגעים לשירותים המוצעים על ידי מנהל האתר, באמצעות הודעות SMS ו/או דוא”ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע’ 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. הגולש יהיה רשאי לפנות לנהל האתר בפניה להסרת פרטיו.
 • מנהל האתר שואף לספק לגולשים את המידע/תכנים המוצגים באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן, אין באפשרות מנהל האתר להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 • קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.
 • הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת מנהל האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשות הגולש. לפיכך, לא יהיה רשאי הגולש להעלות כלפי מנהל האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים ו/או תכנים ו/או קבצים ו/או כל תשדורת אחרת הנובעים מהשימוש באתר, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת מנהל האתר.
 • אין לעשות על שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: “התוכן“), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. עוד מובהר, כי בשימוש בתוכן למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.
 • מתן השירות
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה”, בו מוצגים פרטי המוצר ומחירו (להלן “דף הפעולה“). לאחר בחירת המוצר/רים, יש להקליד בטופס הזמנה פרטים מדויקים למשלוח, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 • פעולת רכישת מוצרים תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ביצוע הפעולה כאמור.
 • במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח של אותו מוצר רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או החנות של Or Eisen זכאים לבטל את ההזמנה.
 • לאחר הזנת פרטי האשראי, יבצע החנות של Or Eisen בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחנות של Or Eisen תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החנות של Or Eisen.
 • ההזמנה תירשם במחשבי החנות של Or Eisen וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
  המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו החנות של Or Eisen  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
 • יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החנות של Or Eisen. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החנות של Or Eisen, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 • ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית, המזכה בנקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או להחנות של Or Eisen ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים למשתמשים לרכישה במחיר הנקוב, עד גמר המלאי, בשיטת מכירה רגילה , במשך 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי. אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכן, או יווצר עמו קשר תוך 72 שעות ממועד ההזמנה, ויוצע לו מוצר חלופי שווה ערך או כספו יושב לו לפי בחירתו.
 • כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט, בהתאם לבקשת המשתמש, מספר התשלומים האפשרי, וסך כל התשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הגולש.
 • התצלומים המופיעים באתר זה הם לשם המחשה בלבד, ואינם מחייבים את בעל האתר. יכול, אך לא חייב, כי יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין מראה המוצר בפועל, הנובעים, בין היתר, ממגבלות טכניות ו/או טכנולוגיות המנועות את הצגת המוצר באתר באופן מדויק כפי שהוא נראה במציאות.
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל זמן ומבלי ליתן על כך הודעה מראש, את ייצורו של המוצר וכפועל יוצא מכך להפסיק את מכירתו של המוצר באתר זה.
 • החנות של Or Eisen שומר על זכותו לשנות את מחירי מוצריה בעת עריכת מבצע/ים, כפי שיוצגו באתר.
 • מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • החנות של Or Eisen ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החנות של Or Eisen ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות, השפעות מסוג כלשהו בשל מגיפת הקורונה, וכיוצ”ב. מצבים אלו עלולים לגרום לעיכוב במשלוחים של 20 ימי עסקים נוספים לאזורים רגילים ו- 35 ימי עסקים לאזורים מעבר לקו הירוק.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב וכן תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו, בכפוף להוראות כל דין.
 • מפעיל האתר מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים בחו”ל ובארץ (להלן: המוצרים”), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. יובהר כי מפעיל האתר משמש כמתווך בין הספקים לבין הקונה – והשירות מוצע ללקוח במתכונת זו בלבד. מפעיל האתר עמל רבות כדי לאפשר תנאי אספקה נאותים ומחירים אטרקטיביים ומנהלת משא ומתן ישיר עם הספקים – על מנת לתווך בינהם לבין הלקוח הקונה באתר. אין מפעיל האתר מחזיק מלאי של מוצרים ואין המוצרים נמצאים במחסניו ו/או יוצאים מרשותו, למעט במקרים שמפורט אחרת בדף המוצר. בנוסף, מציע מפעיל האתר דילים– לרכישה ישירות אצל הספקים. אין ולא תהיה שום טענה לגבי אופי וטיב המוצר או השירות – בעסקה שבוצעה ישירות עם אותם ספקים.
 • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג יידף מכירה” הכולל את המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”). האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע, דהיינו הספק. במקרה של טעות בפרטי המוצר, מפעיל האתר מתחייבת לתקן את הטעות לאלתר.
 • ככלל, זמן אספקה ממוצע של כלל המוצרים 14-28 ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת בעמוד המכירה, ולכל היותר 35 ימי עסקים, אך לא יפחת מ-3 ימי עסקים. המוצרים מיובאים מספקים בחו”ל ומשולחים לכתובת אותה מסר הקונה – ומפעיל האתר מהווה בעצם ייגורם מתווך” המבטיח מגוון מוצרים איכותי במחיר משתלם ובתנאי אספקה נאותים, וככלל, אין מפעיל האתר מחזיקה בסחורות בתחומיה, למעט במקרים בהם יפורט כן בדף המוצר. יצויין עוד, כי זמן אספקה זה, הוא זמן מירבי ומהווה שקלול של גורמים שונים יחד עם עיכובים שונים, אך ככלל, המוצרים מגיעים ללקוח זמן רב לפני כן, ובד”כ כ-14-30 ימים.
 • מפעיל האתר משמש כאמור כמתווך בין ספקים בחו”ל לבין לקוחות בארץ, ובמקרה של ספק מוצרים הממוקם מחוץ לגבולות למדינת ישראל, יסייע מפעילת האתר לקונה, ע”פ שיקול דעתו, לטעון את טענותיו כלפי הספק – במקרים של תקלה, פגם ותפקוד לקוי של המוצר. הקונה נדרש לשיתוף פעולה מצידו, בכל הנוגע להמצאת הוכחות כגון צילומים ואף לשליחת המוצר אל הספק או אל משרדי החברה – על חשבון הקונה, ומבלי שיוכל הקונה לבוא בטענה כל שהיא אל מפעיל האתר, בנושא האחריות למוצר.
 • אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירה יומית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו למפעילת האתר ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שמקרה שלא צויין ונקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
 • היעדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעיל האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 • אין מפעיל האתר אחראי במקרה של אי אספקת מוצר כאשר הסיבה לכך היא: כתובת שגויה/לא מדויקת/לא ברורה שהוזנה ע”י הקונה, במקרה שהחבילה הגיעה ליעדה אך לא נמשכה ע”י הקונה מכל סיבה שהיא, במקרה שהחבילה הוחזרה לשולח או במקרה שהחבילה לא שוחררה מהמכס/דואר ישראל.
 • מרגע אישור ההזמנה – מפעיל האתר תעשה את מירב יכולתה על-מנת לזרז את הליכי השילוח ליעדה המבוקש, אך מטבע הדברים, תהליך שכזה, התלוי בגורמים רבים, לרבות שירותי מיון ושילוח זרים וישראלים, עלול לארוך זמן – ולא כל הגורמים בשליטת מפעיל האתר או תלויים בה.
 • מפעיל האתר, יבטח כל הזמנה שנעשית קרי, אתר דאג לפיצוי, החזר כספי או שליחה מחודשת של ההזמנה במקרים הבאים: החבילה לא הגיעה ליעדה לאחר 35 ימי עסקים – מרגע אישור ההזמנה. המוצר פגום, שבור או לא מתפקד כפי המוצהר בדף המוצר. בחבילה שהתקבלה – התגלה מוצר אחר במקום המוצר שהוזמן על פי הוכחה בכתב ובצילום של האריזה בעת קבלת המשלוח.
 • על-מנת לקבל פיצוי, על הקונה לפתוח פניה אל מפעיל האתר בתוך 7 ימים מרגע קבלת החבילה או בטווח שבין 30 ל-40 ימים מרגע ביצוע ההזמנה, במקרה שהחבילה טרם התקבלה או אבדה, ולא יאוחר מכן. את הפניה ניתן לבצע במקומות המיועדים לכך (צור קשר”).
 • מפעיל האתר רשאי לדרוש מהקונה צילומים, לרבות צילומי וידאו והוכחות שונות על-מנת לוודא את טענותיו לאשורן. כמו-כן, במקרים מסויימים, נציג מטעם מפעיל האתר, יצור קשר טלפוני עם הקונה כדי לברר פרטים נוספים. במקרים מסויימים יתבקש הקונה לשלוח את המוצר אל נציג מטעם החברה – על חשבונו, כדי לבחון את הבעיה.
 • אי עמידה בתנאים אלו – לא תזכה את הקונה במוצר אחר או בשווה ערך לו או בכל פיצוי/זיכוי/החזר כספי – ולא תעמוד לו כל טענה כלפי מפעיל האתר.
 • אחריות – תנאי האחריות יחולו בתנאי שנעשה שימוש סביר ופרטי במוצר ושהנזק לא נגרם כתוצאה משימוש לא נכון או מרשלנות של המשתמש, קורוזיה, רטיבות, חשיפה לחום / שמש, נפילה, נזקי חשמל כתוצאה מעליה, קפיצה או שינוי במתח החשמלי ברשת החשמל הביתית, לרבות קצר חשמלי. כמו”כ, אחריות לשנה תחול רק במוצרים שעלותם עולה על 150 ש”ח, ע”פ החוק, ורק למוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז בלבד, לא כולל כלי נגינה.
 • לאחר בירור שייערך מול הלקוח ולאחר שישלח המוצר חזרה אל משרדי החברה, לפי כתובת שתימסר, יוצע ללקוח תיקון, החלפה או קבלת מוצר חדש – כל מקרה לגופו ולפי שיקולה הבלעדי של החברה – ע”פ תנאי האחריות.
 • במקרה שהחבילה לא שוחררה בתוך 7 ימים ע”י המזמין – במקרה שנדרש תשלום עבור מיסים – לא יעמוד למזמין המוצר זכות לפיצוי או טענה שהמוצר אינו הגיע לידיו.
 • מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה ו/או האתר ו/ או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם. וביניהן: תקלות במערכות התקשורת השונות- מחשוב ו/או טלפון, אירועים כתוצאה מהשפעת כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכיו”ב.
 • במצב בו נסיבות שאינן בשליטת החברה מנעו את אספקת המוצר ללקוח, תינתן ללקוח האפשרות להמתין לקבלת המוצר ו/או לבטל את העסקה וקבלת כספו חזרה.
 • רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעיל האתר.
 • יחד עם זאת, מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעיל האתר (להלן: ״המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.ובכל מקרה, מועד השלמת ההזמנה  הוא הקובע.
 • משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
 • אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעיל האתר ו/או הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח – הכל כפי הנהוג בידואר ישראל”.
 • מאחר והמוצרים המוזמנים באתר מגיעים מחו”ל – ישנה אפשרות שחלק מהמוצרים יחוייבו במיסים (מע”מ, מכס וכדו’) בהתאם לחוק הישראלי, הכל כפי המפורסם באתר רשות המיסים, ובכפוף לבדיקות הנערכות במרכזי המיון. יובהר כי הדבר ייתכן, אך אינו מחייב וכל מקרה לגופן. אי-לכך, אין למפעיל האתר או למי מאחד מספקיה שליטה על כך או צפי לגבי היתכנות חלות מסים על הזמנות מסויימות.
 • אי שחרור חבילה אותה הזמין הלקוח, מסניף הדואר או ממשרדי המכס – לא ייחשב בשום פנים ואופן כמוצר שלא התקבל או הגיע ליעדו, ולא תעמוד לו טענה בדבר אי קבלת החבילה.
 • במקרה שחבילה ממתינה לאיסוף ותשלום מיסים – על הלקוח לשחררה בתוך 7 ימים, ולא יאוחר מכן. עיכוב החבילה למשך זמן ממושך, עלול לגרום לביטול ייביטוח המשלוחים” כמפורט בסעיף 17.
 • חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ו/או ימי שבתון) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
 • רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעיל האתר, ממחסני הספק או נציג מטעמם, כמפורט בדף המכירה של המוצר – ורק אם צויינה אפשרות זו. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מפעיל האתר.
 • איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעיל האתר יהא רשאי לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, מפעיל האתר יהא רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.4 לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לו, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ- 50 ₪ ליום. עוד יצויין, כי לקוח אשר לא יאסוף מוצר שנשלח אליו – לא יוכל לטעון שלא קיבל את החבילה בזמן ו/או בכלל. רק במקרה שהחבילה תוחזר לשולח – יוכל הלקוח להגיש בקשה לזיכוי בגין הזמנה שלא מומשה, לאחר שזו התקבלה חזרה אצל השולח.
 • מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר/קבלה/אישור רכישה כתנאי למסירה המוצר – כדי לוודא שהחבילה אכן מגיעה לקונה המקורי.
 • עוד מוסכם, כי המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר, וכן, על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מצדו מתחייב כי ידווח מידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, בכדי שאלה יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.
 • למיטב ידיעת מפעיל האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי אצל הספקים השונים. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר שינויים במלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מפעיל האתר אינו יכול להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. אך עם זאת, יובהר, כי עם היוודע אודות מקרה של שינויים במלאי, מתחייב מפעיל האתר לעדכן את המוצר באתר –יוצג באדום: לא במלאי, יוצג בירוק- במלאי.
 • שחרור מאחריות
  • האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם וכמות שיהיו זמינים.השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
  • צי’ל  ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות הבלעדית למוצרים,  לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החנות של Or Eisen לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק:
   • כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר;
   • כל מצגים לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.
   • האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של: כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן; ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא  רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.
  • כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות לרכישתם ו/או להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד החנות של Or Eisen ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור.
  • בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.
  • החנות של Or Eisen ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות של Or Eisen שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
  • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות אן חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  • אחריותו של מפעיל האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
  • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.
  • העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים, מפעיל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או בושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל האתר לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
  • מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.
  • מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות (להלן: ״התמורה”), או מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.
 • זכויות קנייניות
  • כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים, להם האתר העניק הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו הנוגעים לאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשות הגולש אישור כתוב מראש. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מנהל האתר.
  • מנהל האתר לא יהיה אחראי כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
  • לקוחות, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  • האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בכפוף לכל דין, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר, באופן מלא ובלעדי.
  • האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בהחנות של Or Eisen לצורך הצגתם באתר אינטרנט, פריים, או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החנות של Or Eisen מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). מובהר, כי השם החנות של Or Eisen וכן שם המתחם של האתר , סימני המסחר בהחנות של Or Eisen (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החנות של Or Eisen וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושו של החנות של Or Eisen בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש של מנהל האתר.
  • כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
 • תנאים נוספים
  • יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלות מנהל האתר. מנהל האתר אינו מפקח ואין לו שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והוא אינו אחראי לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינו אחראי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה.
  • מנהל האתר מאפשר קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות ועושה ככל שביכולתו לעדכנם בזמן אמת, אך מובהר כי הכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי מנהל האתר. למען הסר ספק, מובהר כי מנהל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן מידע לגביו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  • רישומי המחשב של החנות של Or Eisen בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות המבוצעות באתר.
 • ברירת דין סמכות שיפוט
 • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 • במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים בלבד.
 • שיפוי

המזמין ו/או משתמש האתר מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב ממנהל האתר, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את מנהל האתר, ו/או מי מטעם האתר ו/או עובדיו /ואו בעליו הנוספין, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו”ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימוש המזמין ו/אומשתמש באתר, הפרת תנאי השימוש על ידי המזמין ו/או משתמש האתר, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

 • הצהרת פרטיות – המחויבות שלנו להגנת הפרטיות
 • מדיניותו של מנהל האתר, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר.
 • האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שמנהל האתר יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם.
 • יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי מזמין ו/או משתמש באתר לבקש מבעל האתר להסיר מידע אישי של מזמין ו/או משתמש האתר המצוי באתר והקשור למזמין ו/או למשתמש האתר.
 • הפרטים שהנך מוסר לשם קבלת השירות, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ולרבות הזנת פרטי משתמש וסיסמה אישית (להלן: המידע“), הם לצורך רכישת המוצרים ו/או חיוב אמצעי התשלום של המזמין ו/או משתמש האתר בגין רכישת המוצר ושליחת המוצר לכתובת מגוריך. מסירת המידע מעידה על הסכמתו של הלקוח למסירתו.
 • כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.
 • המידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו).
  המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
  מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
 • במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
  אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.
 • במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו. מידע זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו, לדוגמא: מספר המבקרים באתר.
 • כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
 • המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.
 • מנהל האתר מיישם באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהל האתר לא מתחייב שהשירות ו/או כל פרט ו/או תוכן בקשר עם האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות של Or Eisen לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • השימוש בנתונים ואי-מסירת מידע לצד שלישי
  • החנות של Or Eisen תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  • בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, האתרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. הנתונים ישמשו יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.
  • בכפוף למדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין, מנהל האתר ישמור את הנתונים בסודיות והשימוש בנתונים ו/או במידע שתמסור בקשר עם השירות ו/או הצהרת הבריאות, ייעשה רק לשם המטרות המפורטות להלן: (1) במקרה שיופרו תנאי השימוש באתר ו/או לצורך אכיפתם, לרבות לצורך מתן השירות; (2) אם יתקבל בידי מנהל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (3) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך למנהל האתר; (4) בכל מקרה שמנהל האתר או מי מטעמו יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (5) לצורך אימות פרטים ואבטחת מידע; (6) מנהל האתר יעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (7) תתקבל אצל מנהל האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה מנהל האתר רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (8) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הגולש, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לשמירת פרטיותו של הגולש ככל שניתן בנסיבות העניין.
  • הגולש מאשר בזה למנהל האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון בקשר עם מתן השירות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל
 • Cookies  
 • לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר ו\או על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, ו\או על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ו\או לשם פעילות אבטחת מידע, יתכן ומנהל האתר יעשה שימוש ב’עוגיות’ (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 • 2.    ‘עוגיות’ (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומנהל האתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. 
 • אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 • התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22/02/2022

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Shopping Cart
error: Content is protected!